Criteris de qualificació i de recuperació

ESO

Es faran proves de cada unitat. Les proves inclouran preguntes de l’últim tema tractat i/o dels temes anteriors (en algun cas poden servir per recuperar o revisar l’assoliment de competències que s’han treballat en unitats anteriors).

Per assolir les competències de cada avaluació es valoraran:

  • A 1r, 2n i 3r d’ESO, amb un pes del 70%  les competències pròpies de l’àmbit matemàtic i amb un pes del 30% les competències de l’àmbit personal i social.
  • A 4t d’ESO, amb un pes del 80%  les competències pròpies de l’àmbit matemàtic i amb un pes del 20% les competències de l’àmbit personal i social.

Per donar per assolides les competències matemàtiques del curs cal que la qualificació de tots els trimestres sigui igual o superior a l’assoliment satisfactori.  En cas de no assolir les competències del primer i/o el segon trimestre, es podran recuperar amb les activitats que es facin al llarg del trimestre següent. Aquestes activitats  podrien ser una prova que es realitzés fora de l’horari lectiu.

A la recuperació de juny, en cas de tenir certes competèncie no assolides es proposaran activitats per assolir-les.

En el cas de no assoliment, les competències pendents de cursos anteriors es podran recuperar realitzant un dossier d’activitats i una prova basada en aquest dossier.

1r de BATXILLERAT

Per aprovar cada avaluació es tindrà en compte la mitjana de notes d’exàmens i el treball de classe.  Es faran dos tipus d’exàmens: exàmens de tema i exàmens globals.  Els primers tindran un pes del 75% de la nota i els segons del 25%.

Per aprovar l’assignatura cal que la mitjana de les tres avaluacions sigui superior a 5.  De tota manera, no es calcularà la mitjana si alguna de les avaluacions està per sota d’un 3 (en aquest cas caldrà anar a recuperació). En cas de no superar el primer i/o segon trimestre, es podran recuperar al llarg del següent trimestre mitjançant un examen.

A la recuperació de juny, en cas de tenir solament una avaluació suspesa, es recuperarà només aquesta. Si se’n té més d’una s’ha de recuperar tot el curs.

En altres recuperacions, sempre s’ha de recuperar tot el curs.

2n de BATXILLERAT

Per aprovar cada avaluació es tindrà en compte la mitjana aritmètica de les notes dels exàmens (90%) i el treball de classe i/o exercicis per entregar (10%). Es realitzaran 2 examens  per avaluació, i aquest últim pot contenir algun exercici dels temes anteriors (com a màxim un 25% de la nota). A més, per fer la mitjana aritmètica, la nota mínima ha de ser un 3.

Per aprovar la matèria cal que la mitjana de les tres avaluacions sigui superior a 5.  De tota manera, no es calcularà la mitjana si alguna de les avaluacions està per sota de un 3 (en aquest cas caldrà fer la recuperació).

En cas de no superar el primer i/o segon trimestre, es podran recuperar al llarg del següent trimestre mitjançant un examen.

A la recuperació de juny, en cas de tenir solament una avaluació suspesa, es recuperarà només aquesta. Si se’n té més d’una s’ha de recuperar tot el curs.

En altres recuperacions, sempre s’ha de recuperar tot el curs.

Aquesta entrada ha esta publicada en General. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Els comentaris estan tancats.