Criteris de presentació de dossier

A primer i segon un dels elements d’avaluació del treball de classe serà el dossier de deures. En aquest dossier hi ha d’haver tots els deures fets i corregits, així com apunts suficients sobre la teoria explicada a classe. Es puntuarà de la manera següent:

Presentació

  • El dossier te una portada neta a on consta el títol del tema, el nom i el curs de l’alumne (1 punt).
  • El dossier té un índex on consten com a mínim tots els apartats i subapartats del tema, i on consta la pàgina on comença cada element. (1 punt)
  • El dossier acaba amb un full en blanc i està relligat ja sigui amb tres grapes al costat (no amb una sola grapa a la cantonada), un fastener o un portafolis dels que es poden obrir per llegir el treball sense treure’l (no dels de “bossa”). (1 punt)

Contingut

  • Hi ha la teoria del tema tota completa (3 punts)
  • Hi ha tots els problemes del tema fets (2 punts)
  • El problemes estan correctament corregits (2 punts)

Els comentaris estan tancats.