Criteris de qualificació i de recuperació
(Curs 22-23)

ESO

Es faran proves de cada unitat. Les proves inclouran preguntes de l’últim tema tractat, i si es considera necessari, preguntes dels temes anteriors que poden servir per recuperar o revisar l’assoliment de competències que s’han treballat en unitats anteriors.

Per assolir les competències de cada avaluació es valoraran:

  • A 1r, 2n i 3r d’ESO, amb un pes del 70% les competències pròpies de l’àmbit matemàtic i amb un pes del 30% les competències de l’àmbit personal i social.
  • A 4t d’ESO, amb un pes del 80% les competències pròpies de l’àmbit matemàtic i amb un pes del 20% les competències de l’àmbit personal i social.

Per dur a terme aquesta valoració serà indispensable tenir assolides totes les competències treballades.

Per donar per assolides les competències matemàtiques del curs cal que la qualificació de tots els trimestres sigui igual o superior a l’assoliment satisfactori. En cas de no assolir les competències del primer i/o el segon trimestre, es podran recuperar amb les activitats que es facin al llarg del trimestre següent. Aquestes activitats poden ser una prova.

A la recuperació de juny, en cas de tenir certes competències no assolides es proposaran activitats o proves per assolir-les. Si se’n té més d’una s’ha de recuperar tot el curs. En altres recuperacions, sempre s’ha de recuperar tot el curs

1r de BATXILLERAT

Per aprovar cada avaluació es tindrà en compte la mitjana de notes d’exàmens i el treball de classe. La nota de cada un dels exàmens ha de ser superior a 3 per tal de poder fer aquesta mitjana. La nota vindrà donada per la ponderació següent: 90% les competències pròpies de l’àmbit matemàtic + 10% les competències de l’àmbit personal i social. Les proves seran d’un tema com a mínim.

Per aprovar l’assignatura cal que la mitjana de les tres avaluacions sigui superior a 5. En cas de no superar el primer i/o segon trimestre, es podran recuperar al llarg del mateix curs acadèmic mitjançant un examen.

A la recuperació de juny, en cas de tenir solament una avaluació suspesa, es recuperarà només aquesta. Si se’n té més d’una s’ha de recuperar tot el curs. En altres recuperacions, sempre s’ha de recuperar tot el curs.

OPTATIVA: 1r BATXILLERAT MATEMÀTIQUES APLICADES

Per aprovar cada avaluació es tindrà en compte la mitjana de notes d’exàmens i el treball de classe. La nota de cada un dels exàmens ha de ser superior a 3 per tal de poder fer aquesta mitjana. La nota vindrà donada per la ponderació següent: 90% les competències pròpies de l’àmbit matemàtic + 10% les competències de l’àmbit personal i social. Les proves seran d’un tema com a mínim.

Per aprovar l’assignatura cal que la mitjana de les tres avaluacions sigui superior a 5. De tota manera, no es calcularà la mitjana si alguna de les avaluacions no és igual o superior a 3 (en aquest cas caldrà anar a recuperació). En cas de no superar el primer i/o segon trimestre, es podran recuperar al llarg del mateix curs acadèmic mitjançant un examen.

A la recuperació de juny, en cas de tenir solament una avaluació suspesa, es recuperarà només aquesta. Si se’n té més d’una s’ha de recuperar tot el curs. En altres recuperacions, sempre s’ha de recuperar tot el curs.

2n de BATXILLERAT

Per aprovar cada avaluació es tindrà en compte la mitjana aritmètica de les notes dels exàmens (90%) i el treball de classe i/o exercicis per entregar (10%). La nota d’exàmens (90%) es calcularà mitjançant la ponderació d’un examen o prova a meitat de cada trimestre, amb un pes del 25%, i una prova final a cada avaluació (la setmana d’examens) amb un pes del 75%. A més, per fer la ponderació, la nota mínima de cada prova ha de ser igual o superior a 3.

En cas de no superar el primer i/o segon trimestre, es podran recuperar al llarg del mateix curs acadèmic mitjançant un examen. A més, es pot presentar l’alumnat a aquesta prova que ha superat el trimestre i vol millorar els resultats. En cas de fer la prova, comptarà aquesta darrera nota obtinguda.

A la recuperació de juny, en cas de tenir solament una avaluació suspesa, es recuperarà només aquesta. Si se’n té més d’una s’ha de recuperar tot el curs. A la recuperació extraordinària, sempre s’ha de recuperar tot el curs i la qualificació serà la de la prova corresponent.

Els comentaris estan tancats.