Criteris de qualificació i de recuperació
(Curs actual)

ESO

Es faran proves de cada unitat. Les proves inclouran preguntes de l’últim tema tractat, i si es considera necessari, preguntes dels temes anteriors que poden servir per recuperar o revisar l’assoliment de competències que s’han treballat en unitats anteriors.

Per assolir les competències de cada avaluació es valoraran:

  • A 1r, 2n i 3r d’ESO, amb un pes del 70% les competències pròpies de l’àmbit matemàtic i amb un pes del 30% les competències de l’àmbit personal i social.
  • A 4t d’ESO, amb un pes del 80% les competències pròpies de l’àmbit matemàtic i amb un pes del 20% les competències de l’àmbit personal i social.

Per dur a terme aquesta valoració serà indispensable tenir assolides totes les competències treballades.

Per donar per assolides les competències matemàtiques del curs cal que la qualificació de tots els trimestres sigui igual o superior a l’assoliment satisfactori. En cas de no assolir les competències del primer i/o el segon trimestre, es podran recuperar amb les activitats que es facin al llarg del trimestre següent. Aquestes activitats podrien ser una prova que es realitzés fora de l’horari lectiu.

A la recuperació de juny, en cas de tenir certes competències no assolides es proposaran activitats o proves per assolir-les.

En el cas de no assoliment, les competències pendents de cursos anteriors es podran recuperar realitzant un dossier d’activitats i una prova basada en aquest dossier.

1r de BATXILLERAT

Per aprovar cada avaluació es tindrà en compte la mitjana de notes d’exàmens i el treball de classe. Es faran dos tipus d’exàmens: exàmens de tema i exàmens globals. Els primers tindran un pes del 75% de la nota i els segons del 25%.

Per aprovar l’assignatura cal que la mitjana de les tres avaluacions sigui superior a 5. De tota manera, no es calcularà la mitjana si alguna de les avaluacions està per sota d’un 3 (en aquest cas caldrà anar a recuperació). En cas de no superar el primer i/o segon trimestre, es podran recuperar al llarg del següent trimestre mitjançant un examen.

A la recuperació de juny, en cas de tenir solament una avaluació suspesa, es recuperarà només aquesta. Si se’n té més d’una s’ha de recuperar tot el curs.

En altres recuperacions, sempre s’ha de recuperar tot el curs.

2n de BATXILLERAT

Per aprovar cada avaluació es tindrà en compte la mitjana aritmètica de les notes dels exàmens (90%) i el treball de classe i/o exercicis per entregar (10%). Es realitzaran 2 examens per avaluació, i aquest últim pot contenir algun exercici dels temes anteriors (com a màxim un 25% de la nota). A més, per fer la mitjana aritmètica, la nota mínima ha de ser un 3.

Per aprovar la matèria cal que la mitjana de les tres avaluacions sigui superior a 5. De tota manera, no es calcularà la mitjana si alguna de les avaluacions està per sota de un 3 (en aquest cas caldrà fer la recuperació).

En cas de no superar el primer i/o segon trimestre, es podran recuperar al llarg del següent trimestre mitjançant un examen.

A la recuperació de juny, en cas de tenir solament una avaluació suspesa, es recuperarà només aquesta. Si se’n té més d’una s’ha de recuperar tot el curs.

En altres recuperacions, sempre s’ha de recuperar tot el curs.

Modificació dels criteris de qualificació i de recuperació degut al CoVid-19

ESO

Avaluació: 

Per avaluar la tercera avaluació es tindrà en compte la realització  o no, de les tasques encomanades.

Per obtenir la nota final de curs es farà la mitjana entre les notes obtingudes a la primera i la segona avaluació.  La nota de la tercera avaluació s’utilitzarà per pujar la mitjana entre zero i dos punts.

Recuperació: 

Per recuperar una avaluació suspesa o un curs pendent es proporcionaran tasques de recuperació que s’hauran d’entregar en el termini establert.

BATXILLERAT:

Avaluació: 

Per avaluar la 3a avaluació, es tindran en compte les tasques realitzades setmanalment (50%) i la prova escrita i oral (si el professor ho considera necessari) que es realitzarà del tema tractat (50%).  Per obtenir la nota final de curs, la 1a i la 2a avaluació comptaran un 40% cadascuna, mentre que la 3a avaluació comptarà un 20%.

Recuperació:

Per recuperar una avaluació o un curs pendent, caldrà superar una prova escrita i oral (si el professor ho considera necessari) de la matèria suspesa.

Per obtenir la nota de l’avaluació o del curs pendent, es farà la mitjana entre la nota obtinguda a la recuperació i 5.

Els comentaris estan tancats.