Criteris de recuperació de cursos anteriors

  • Els alumnes de segon d’ESO que tenen suspeses les matemàtiques de primer, podran recuperar-les a través d’una matèria optativa.
  • Als alumnes de tercer i quart d’ESO que tenen suspeses les matemàtiques de segon i tercer respectivament, se’ls facilitarà un dossier de treball per preparar un examen de recuperació que es farà durant el segon trimestre.
  • Els alumnes de 2n de batxillerat que tenen suspeses les matemàtiques de primer, podran recuperar-les mitjançant un examen, que es farà a principis del segon trimestre.
  • En qualsevol cas, aprovar les matemàtiques d’un curs recupera automàticament els cursos anteriors.

Modificació dels criteris de recuperació de cursos anteriors degut al CoVid-19

ESO:

Per recuperar un curs pendent es proporcionaran tasques de recuperació que s’hauran d’entregar en el termini establert.

BATXILLERAT:

Per recuperar un curs pendent, caldrà superar una prova escrita i oral (si el professor ho considera necessari) de la matèria suspesa. Per obtenir la nota del curs pendent, es farà la mitjana entre la nota obtinguda a la recuperació i 5.

Els comentaris estan tancats.